<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

    วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนลำปาววิทยาคม

 
       
         
      วิสัยทัศน์ของโรงเรียน    
             
                มุ่งพัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม นำความรู้ เคียงคู่ท้องถิ่น ปลอดสิ่งเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ      
         
             
      พันธกิจของโรงเรียน      
           
  ข้อมูลทั่วไป               1.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้      
  ประวัติโรงเรียน               2.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย               3.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้     นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  
นโยบายการบริหาร             4.  ร่วมกับชุมชนป้องปรามสิ่งเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างการบริหาร               5.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
  โครงสร้างหลักสูตร               6. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      
  ระเบียบโรงเรียน            
  ผลงานครู - นักเรียน     เป้าหมายของโรงเรียน      
  งานทะเบียนและวัดผล  

       
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ               1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้      
              2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชน      
                3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
                4.  ร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องและหน่วยงานของรัฐ  รณรงค์ป้องสิ่งเสพติด    
           
  ทำเนียบผู้บริหาร        
  คณะผู้บริหารโรงเรียน          
  คณะกรรมการสถานศีกษา           ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร         คณิตศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ         วิทยาศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ         สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล         สังคมศึกษา ศาสนา
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป              และวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าดีเด่น         ศิลปะ
 

 

        การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

        ภาษาต่างประเทศ  
           
             
 

 

       
           
           

 
             
             
   

       
             
             
         

โครงการ SBMLD

 
           

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
           
         
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
   

 

       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
           
             
           
             
             
             
             
     

 

     
           
             
             
     
             
             
             
             
             
               
             
             
             
             
             
 

 

           
             
             
             
             
 

             
               
         
                           
                           
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887