<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
       
         
         
           
           
         
           
           
         
  ข้อมูลทั่วไป          
  ประวัติโรงเรียน          
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย         นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  
นโยบายการบริหาร       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างการบริหาร     นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์      
  โครงสร้างหลักสูตร     ผู้อำนวยการโรงเรียน      
  ระเบียบโรงเรียน            
  ผลงานครู - นักเรียน          
  งานทะเบียนและวัดผล  

     
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ          
         
           
         
         
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน     นางจุฑาธิติ   ไชยศิวามลคล    
  คณะกรรมการสถานศีกษา     ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ     ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ     ค.บ. ภาษาไทย   วิทยาศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     E-mail :                             Tel.  08-6636-2991   สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล       สังคมศึกษา ศาสนา
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป            และวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าดีเด่น       ศิลปะ
 

 

      การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      ภาษาต่างประเทศ  
         
           
 

 

     
      นางรัตติกาล   เที่ยงกระโทก นางสายใจ   สิงหาบุตร    
      ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ    

 
      ค.บ. ภาษาไทย  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ค.บ. จิตวิทยาและกาแนะแนว - ภาษาไทย      
      E-mail : E-mail : saijai1616@hotmail.com      
   

Tel. Tel.  08-2313-0054      
           
           
       

โครงการ SBMLD

 
         

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
         
       
         
         
      นางสุมาลี   ลุนอุดม    
      ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ    
      ศษ.บ. ภาษาไทย   กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา    
      E-mail :  sumalee_4444@hotmail.com   Tel.  08-1735-3034      
               
               
           
           
           
           
   

 

     
           
           
               
               
               
               
               
               
           
           
           
           
           
           
       
             
               
             
               
               
             
             
     

 

     
           
             
             
     
             
             
             
             
             
               
             
             
             
             
             
 

 

           
             
             
             
             
 

             
               
         
                           
                           
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887