<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
       
         
         
           
           
         
           
           
         
  ข้อมูลทั่วไป          
  ประวัติโรงเรียน          
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย         นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  
นโยบายการบริหาร       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างการบริหาร     นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์      
  โครงสร้างหลักสูตร     ผู้อำนวยการโรงเรียน      
  ระเบียบโรงเรียน            
  ผลงานครู - นักเรียน          
  งานทะเบียนและวัดผล  

     
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ          
         
           
         
         
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน     นายธานินทร์   แวงยางนอก    
  คณะกรรมการสถานศีกษา     ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ     ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ     ศษ.บ. ชีววิทยา - เคมี   วิทยาศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     E-mail :                         Tel.  08-   สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล       สังคมศึกษา ศาสนา
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป            และวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าดีเด่น       ศิลปะ
 

 

      การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      ภาษาต่างประเทศ  
         
           
 

 

     
      นายประดิษฐ์   ประสิทธิศิลป์ชัย นายณรงค์   ภูกงลี    
      ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ    

 
      ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กศ.ม. การบริหารการศึกษา กศ.บ.  ชีววิทยา      
      E-mail :  P_Sinchai@hotmail.com E-mail : narongpookonglee@hotmail.com      
   

Tel.  08-9711-9913 Tel.  08-1799-7808      
           
           
       

โครงการ SBMLD

 
         

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
         
       
         
         
      นายฟองฤทธิ์   ภูนาชัย นางพรสิทธิ์   ลาภบุญเรือง    
      ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ ครู  ค.ศ. 3  ชำนาญการพิเศษ    
      คบ.วิทยาศาสตร์   กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา คบ.ฟิสิกส์   กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา    
      นบ.นิติาสตร์บัณฑิต E-mail : PORNSIT.LAP@gmail.com      
      Tel.  08-1369-5586 Tel.  08-1954-0778      
           
           
           
           
           
   

 

     
           
           
      นายเจษฏา   มีตา นาพรรณี   ภูนารี      
      ครู  ค.ศ. 2  ชำนาญการ ครู  ค.ศ. 2  ชำนาญการ      
      วท.บ. พิสิกส์ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์      
      E-mail :  koh.y@hotmail.com กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา      
      Tel.  08-9419-6789 E-mail :  poonaree22@yahoo.com      
        Tel.  08-1297-5831      
             
             
             
             
             
             
         
             
               
             
               
               
             
             
             
           
             
             
     
             
             
             
             
             
               
             
             
             
             
             
 

 

           
             
             
             
             
 

             
               
         
                           
                           
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887