<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

    ประวัติโรงเรียนลำปาววิทยาคม

 
       
         
     

         โรงเรียนลำปาววิทยาคมได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2524 เปิดทำการสอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2524 ได้ย้ายมาอยู่อาคารใหม่ที่โคกดอนหัน ซึ่งเป็นพื้นที่ในปัจจุบันนี้
          ในปีการศึกษา 2524 เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 149 คน จำนวน 3 ห้องเรียน เปิดทำการสอน 2 แผนการเรียน มีครูจำนวน 8 คน นักการภารโรง 1 คน โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

   
           
           
         
           
           
         
  ข้อมูลทั่วไป          
  ประวัติโรงเรียน          
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย         นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  
นโยบายการบริหาร  

          ปีการศึกษา 2525 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 (7-3-0) มีนักเรียนทั้งหมด 406 คน มีครูจำนวน 23 คน นักการภารโรง 2 คน
          ปีการศึกษา 2526 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-7-3) มีนักเรียนทั้งหมด 634 คน มีครูจำนวน 38 คน นักการภารโรง 3 คน นายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ม.พ.ช 2 รุ่นที่ 1 ในช่วงปี 2526 - 2530
          ปีการศึกษา 2527 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (6-6-7) มีนักเรียนทั้งหมด 782 คน มีครูจำนวน 40 คน นักการภารโรง 4 คน โรงเรียนถูกคัดเลือกเข้าโครงการผู้นำการใช้หลักสูตร
ปีการศึกษา 2528 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-6-6) มีครูจำนวน 44 คน นักการภารโรง 4 คน
 

    ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างการบริหาร          
  โครงสร้างหลักสูตร          
  ระเบียบโรงเรียน          
  ผลงานครู - นักเรียน          
  งานทะเบียนและวัดผล  

     
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ          
            
           
         
         
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา         ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร       คณิตศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ       วิทยาศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล    

          ปีการศึกษา 2529 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-6-6) มีครูจำนวน 44 คน นักการภารโรง 4 คน
          ปีการศึกษา 2530 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-5-5) มีนักเรียนทั้งหมด 560 คน มีครูจำนวน 45 คน นักการภารโรง 5 คน
          ปีการศึกษา 2531 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-4-5) มีนักเรียนทั้งหมด 586 คน มีครูจำนวน 44 คน นักการภารโรง 5 คน นายพจน์ จงสมชัย มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง
          ปีการศึกษา 2532 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (7-6-4) มีนักเรียนทั้งหมด 702 คน มีครู 41 คน นักการภารโรง 4 คน
          เดือนกันยายน พ.ศ. 2532 นายสมชัย เชาว์พานิช ครูใหญ่โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลำปาววิทยาคม
 

  สังคมศึกษา ศาสนา
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป            และวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าดีเด่น       ศิลปะ
 

 

      การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      ภาษาต่างประเทศ  
         
           
 

 

     
         
         

 
           
           
   

     
           
     

          ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนลำปาววิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่
          ปีการศึกษา 2534 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (10-8-7) นายสมชัย เชาว์พานิช ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม พร้อมกับได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้เปิดโรงเรียนสาขาเขาพระนอน โดยมอบให้ นายวีระพจน์ ธรรมวงศา เป็นผู้ดูแลและประสานงาน
          ปีการศึกษา 2535 เปิดทำกรสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 (9-10-8-1-1) โรงเรียนสาขาเขาพระนอนได้เปิดเป็นเอกเทศ เป็นโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม และยังได้เปิดโรงเรียนสาขานาเชือกโดยมอบให้นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี เป็นผู้ดูแลและประสานงาน
          ปีการศึกษา 2536 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (8-9-10-2-1-1) โรงเรียนลำปาววิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดโรงเรียนพระราชทานขนาดกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์

     
       

โครงการ SBMLD

 
         

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
         
       
         
         
         
         
         
               
           
           
           
           
           
           
   

 

     
           
           
     

          ปีการศึกษา 2537 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (7-8-9-3-2-1) โรงเรียนลำปาววิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาของเขตการศึกษา 10 และชนะเลิศการประกวดผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และยังได้เปิดโรงเรียนสาขาอุ่มเม่าขึ้น โดยมอบให้ นายชาญชัย ทองแสน เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

     
           
           
           
     

ปีการศึกษา 2538 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (8-8-9-2-3-2) นายสมชัย เชาว์พานิช ได้รับคัดเลือกเป็น อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา และโรงเรียนลำปาววิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนพระราชทานขนาดกลางของเขตการศึกษา 10 และได้รับรางวัลชนะเลิศการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขตการศึกษา 10 เป็นปีที่สอง และชนะเลิศการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ชนะเลิศห้องสมุดดีเด่นของเขตการศึกษา 10 ชนะเลิศงานพัสดุดีเด่นของเขตการศึกษา 10 และโรงเรียนสาขานาเชือกได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดเป็นโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

     
           
           
           
           
           
           
           
       
         
           
         
     

          ปีการศึกษา 2539 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (7-7-7 / 2-3-3) โรงเรียนลำปาววิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศแผนงานดีเด่นของเขตการศึกษา 10 และนายสมชัย เชาว์พานิช ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร โดยนายประจักษ์ ภูพันใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมูลวิทยาคมย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคมจนถึงปีการศึกษา 2543 นายประจักษ์ ภูพันใบ ได้เกษียณอายุราชการ
          ปีการศึกษา 2543 นายปราโมทย์ วังสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคมจนถึงปี 2546
          ปีการศึกษา 2546 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2546 นายนิพนธ์ ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคมจนถึงปี พ.ศ. 2550 นายนิพนธ์ ลาภบุญเรือง ได้เกษียรณอายุราชการ

     
           
           
           
           
         
           
           
   
               
           
           
           
           
             
           
           
     

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 บริษัท บริดจ์สโตน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนลำปาววิทยาคม เพื่อส่งเสริมศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน
          ปีการศึกษา 2550 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (5-5-4 / 2-3-3) มีนักเรียนทั้งหมด 810 คน มีครู 51 คน นักการภารโรง 4 คน
          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ชื่อว่า อาคารนาดี ซึ่งได้ใช้เป็นอาคารเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจำนวน 4 ห้องเรียน ได้มาจากเงินงบประมาณ 2549 เป็นจำนวนเงิน 2,051,000 บาท
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นายจรัสศรี ขุนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคมจนถึงปัจจุบัน
          วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้ถ่ายโอนโรงเรียนจากสังกัดสำนักงานเขตการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
          วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3-3-4 / 2-3-3) มีนักเรียนทั้งหมด 805 คน มีครู 35 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน นักการภารโรง 2 คน
          ปีการศึกษา 2552 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3-4-4 / 2-3-3) มีนักเรียนทั้งหมด 686 คน มีครู 44 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
 

     
           
           
 

 

         
           
           
           
           
 

           
             
               
               
                   
               
               
               
               
               
               
               
       

          ปีการศึกษา 2553 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3-3-4 / 2-2-2) มีนักเรียนทั้งหมด 580 คน มีครู 44 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
          ปีการศึกษา 2554 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3-3-3 / 2-2-2) มีนักเรียนทั้งหมด 520 คน มีครู 45 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคมจนถึงปัจจุบัน

       
               
               
               
       

          แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต โรงเรียนจะนำเอาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จัดให้ทุกห้องเรียนมีเครื่อง
โทรทัศน์เพื่อชมรายการเพื่อการศึกษา จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางงวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ใช้เครือข่ายการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต
          มีการขยายห้องสมุดกาญจนาภิเษกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และจัดให้ห้องสมุดที่มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ปรับปรุงเป็นห้องสมุดดิจิตอล ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการจัดกาเรียนการสอน จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างภูมิ
คุ้มกันสารเสพติดและโรคเอดส์ มีการส่งเสริมให้ครู - อาจารย์ได้รับการอบรมพัฒนาเทคนิค วิธีการสอนการผลิตสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและมีวารสารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  โรงเรียนลำปาววิทยาคม จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

       
               
               
               
               
               
               
               
         
                           
                           
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887