<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

    ข้อมูลโรงเรียนลำปาววิทยาคม

 
       
         
     

โรงเรียนลำปาววิทยาคม  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

   
     

สังกัด กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     
     

********************

     
         
           
           
         
  ข้อมูลทั่วไป          
  ประวัติโรงเรียน          
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย         นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  
นโยบายการบริหาร       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างการบริหาร          
  โครงสร้างหลักสูตร          
  ระเบียบโรงเรียน          
  ผลงานครู - นักเรียน          
  งานทะเบียนและวัดผล  

     
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ            
    สภาพทั่วไป      
                ที่ตั้ง 117  หมู่ที่  13  ถนนถีนานนท์  ตำบลดอนสมบูรณ์  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  46120      
                       โทรศัพท์/แฟกซ์  0-4360-1047  E-mail : lampaowit@hotmail.com , mr.krumoo@hotmail.com    
           
  ทำเนียบผู้บริหาร               พื้นที่     164  ไร่  3  งาน  10  ตารางวา  
  คณะผู้บริหารโรงเรียน               ข้อมูลอาคาร   อาคารเรียน  4  หลัง  และอาคารประกอบ  คือ อาคารฝึกงาน  2  หลัง  หอประชุม  1  หลัง    
  คณะกรรมการสถานศีกษา                           โรงอาหาร  1  หลัง  และอาคารชั่วคราว  1  หลัง     ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร         คณิตศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ     อาณาเขตติดต่อ   วิทยาศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ               ทิศเหนือ             โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกุล   สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล               ทิศใต้                 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์   สังคมศึกษา ศาสนา
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป               ทิศตะวันออก       ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร        และวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าดีเด่น               ทิศตะวันตก         สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำปาว   ศิลปะ
 

 

        การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     ภาษาต่างประเทศ  
     

   
           
 

 

     
         
         

 
           
           
   

     
           
           
       

โครงการ SBMLD

 
               ประกอบด้วยธารน้ำและดวงอาทิตย์  อันหมายถึง  ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโรงเรียนลำปาววิทยาคมนั้น  ส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมมีเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งน้ำที่ให้ความร่มเย็น  ชุ่มชื่น  หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งให้เจริญงอกงาม  และมีดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงอยู่เหนือธารน้ำนั้นหมายถึงให้ความสว่างไสว ให้สิ่งมีชีวิตเจริญไม่หยุดยั้ง    

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
         
       
         
           
      อักษรย่อ     ล.ป.ว.    
           
      สีประจำโรงเรียน    
             
     
แดง
ขาว
     
           
             
                สีแดง  หมายถึง  สีของดวงอาทิตย์ที่มีความสว่างไสว  กล้าคิดและกล้าทำอย่างมีเหตุผล      
                สีขาว   หมายถึง  สีของพื้นแผ่นน้ำที่มีความบริสุทธิ์ร่มเย็น  ความเที่ยงธรรมและความเสมอภาค      
             
   

 

ปรัชญาโรงเรียน      
             
                การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม      
             
      คติพจน์ของโรงเรียน      
             
                ปญฺญา  นรนํ  รัตนํ       
                ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน      
             
      คำขวัญของโรงเรียน      
             
                ความรู้ดี  กีฬาเด่น  เป็นพลเมืองดี      
             
      ต้นไม้ - ดอกไม้ ประจำโรงเรียน      
             
                ต้นคูณ - ดอกคูณ  
           
      สปิริตของนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม      
           
                นักเรียนลำปาววิทยาคมทุกคนที่ย่างเข้าสู่รั้ว แดง - ขาว  จะต้องร่วมสมานฉันท์เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น  หลอมเข้าเป็นสปิริตของนักเรียนลำปาววิทยาคม  ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ  ดังต่อไปนี่      
           
                1.  ต้องเป็นคนดีมีความรู้      
                2.  ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงยิ่ง      
     

          3.  ต้องเป็นผู้มีน้ำใจอันดีงาม  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมตามหลักพุทธศาสนาอย่างครบถ้วน

     
           
      ข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา  2560      
             
          บุคลากร    
                              บุคลากรครู                                                                        35  คน      
                              พนักงานจ้างฯ                                                                       1  คน      
                              นักการภารโรง                                                                      3  คน      
             
                ข้อมูลนักเรียน      
                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                 340  คน      
                                   ชาย                                                                           120  คน      
                                   หญิง                                                                          220  คน      
                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                             180  คน      
                                   ชาย                                                                            80  คน      
                                   หญิง                                                                          100  คน      
 

 

                                                                รวมทั้งหมด                                   520  คน      
             
                จำนวนห้องเรียน      
                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                  10   ห้องเรียน      
                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                6   ห้องเรียน      
 

             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
         
                           
                           
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887