<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

   โครงสร้างฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน

 
       
         
         
           
           
         
           
           
         
  ข้อมูลทั่วไป          
  ประวัติโรงเรียน         นายจรัสศรี  ขุนทวี  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย         ผู้อำนวยการโรงเรียน  
นโยบายการบริหาร        
  โครงสร้างการบริหาร     นายจรัสศรี  ขุนทวี      
  โครงสร้างหลักสูตร     ผู้อำนวยการโรงเรียน      
  ระเบียบโรงเรียน            
  ผลงานครู - นักเรียน          
  งานทะเบียนและวัดผล  

     
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ          
         
           
         
         
  ทำเนียบผู้บริหาร          
  คณะผู้บริหารโรงเรียน     นายเดช   คราวะพงษ์    
  คณะกรรมการสถานศีกษา     รองผู้อำนวยการโรงเรียน     ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร         คณิตศาสตร์
  ฝ่ายวิชาการ       วิทยาศาสตร์
  ฝ่ายธุรการ การเงิน พัสดุ       สุขศึกษาและพลศึกษา
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล       สังคมศึกษา ศาสนา
  ฝ่ายอาคารสถานที่            และวัฒนธรรม
  ฝ่ายกิจการนักเรียน       ศิลปะ
 

ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน

      การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      ภาษาต่างประเทศ  
         
      นายฟองฤทธิ์   ภูนาชัย      
 

 

หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน      
         
         

 
           
           
   

     
           
           
       

โครงการ SBMLD

 
      นายฟองฤทธิ์   ภูนาชัย นายถนอมศักดิ์   ภูสมศรี    

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
      หัวหน้างานชุมชนร่วมจัดการศึกษา หัวหน้างานร่วมกิจกรรมของชุมชน    
         
         
         
         
         
         
           
           
      นางสาวสุมาลี   ภูผาลา นายจรูญ   ภูกันดาน      
      หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานให้บริการแก่ชุมชน      
             
           
           
   

 

     
           
           
           
           
      นายฟองฤทธิ์   ภูนาชัย นางสาวสุมาลี   ภูผาลา      
      หัวหน้างานส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เลขานุการงานสัมพันธ์กับชุมชน      
               
           
           
           
           
           
           
           
           
             
               
         
           
           
           
           
           
         
             
               
       
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
 

 

             
               
               
               
               
 

               
                 
         
                           
                           
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887