<- โรงเรียนลำปาววิทยาคม  ต.ดอนสมบูรณ์  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120  โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047, 0 - 4360 - 1080 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

 
       
         
         
           
           
         
           
           
         
  ข้อมูลทั่วไป          
  ประวัติโรงเรียน          
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย         นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์  
นโยบายการบริหาร       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  โครงสร้างการบริหาร          
  โครงสร้างหลักสูตร          
  ระเบียบโรงเรียน          
  ผลงานครู - นักเรียน        
  งานทะเบียนและวัดผล  

   
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ      
        นายพิชิต  เนาวพันธุ์กุล  
          รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
         
         
  ทำเนียบผู้บริหาร      
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา         ภาษาไทย  
  คณะครู บุคลากร       คณิตศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ       วิทยาศาสตร์
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       สุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล       สังคมศึกษา ศาสนา
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป            และวัฒนธรรม
  ศิษย์เก่าดีเด่น       ศิลปะ
 

 

      การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      ภาษาต่างประเทศ  
         
           
 

 

     
         
         

 
           
     

ดูทั้งหมด

     
   

   
       
           
       

โครงการ SBMLD

 
         

ประจำปี พ.ศ.  2554

 
         
       
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
     

ดูทั้งหมด

     
   

     
         
     

   สรุปวาระการประชุมประจำเดือน  โรงเรียนลำปาววิทยาคม 

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
         
           
         
           
           
           
             
     

 

     
         
         
             
   
           
           
           
           
           
             
           
           
           
           
           
 

 

         
           
           
           
           
 

           
             
         
                           
             
                           
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4360 - 1047  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Lampaowittayakhom School Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887